Cupcakes & Celadon
Cupcakes & Celadon, 2017, 20x24ins, oil on linen
Red Box Cupcakes
Red Box Cupcakes, 2018, 20x24ins, oil on linen
Apples
Apples, 2016, 11x18ins, oil on linen
Radicchio Board
Radicchio Board, 2015, 12x16ins, oil on linen
Mini Cupcakes
Mini Cupcakes, 2018, 20x24ins, oil on linen
Radis
Radis, 2013, 6x8ins, oil on linen
Pears & Biscotti
Pears & Biscotti, 2018, 16x24ins, oil on linen
Radicchio & Pears
Radicchio & Pears, 2016, 18x24ins, oil on linen
Litchis From Market
Litchis From Market, 2004, 18x26ins, oil on linen
Strawberries
Strawberries, 2017, 12x16ins, oil on linen
Oranges
Oranges, 2015, 18x24ins, oil on linen
Grapes
Grapes, 2015, 10x15ins, oil on linen
Teacups & Round Biscuits
Teacups & Round Biscuits, 2013, 14x20ins, oil on linen
Figs Cut
Figs Cut, 2016, 10x14ins, oil on linen
Cherries in White Bag
Cherries in White Bag, 2007, 16x22ins, oil on linen
Grapes & Lemon
Grapes & Lemon, 2007, 10x19ins, oil on linen
Strawberries
Strawberries, 2015, 10x18ins, oil on linen
Inger’s Eggplant
Inger’s Eggplant, 2006, 14x24ins, oil on linen