Putti & Four Bottles
Putti & Four Bottles, 2017, 24x32ins, oil on linen
Two Chairs
Two Chairs, 2017, 30x32ins, oil on linen
Japan Fabric
Japan Fabric, 2015, 24x28ins, oil on linen
Red Dress on Table
Red Dress on Table, 2016, 24x32ins, oil on linen
Teapot & Wine
Teapot & Wine, 2015, 28x30ins, oil on linen
Silver Teapot
Silver Teapot, 2015, 18x24ins, oil on linen
Jug & Violets
Jug & Violets, 2015, 24x32ins, oil on linen
Table Blue
Table Blue, 2015, 24x30ins, oil on linen
Gold Table & Strawberries
Gold Table & Strawberries, 2015, 24x30ins, oil on linen
Blue Vases & Roses
Blue Vases & Roses, 2016, 20x30ins, oil on linen
Turquoise Dress
Turquoise Dress, 2017, 26x32ins, oil on linen
Limoncello
Limoncello, 2015, 24x30ins, oil on linen
Pug & Poppies
Pug & Poppies, 2014, 24x34ins, oil on linen
Table Wine
Table Wine, 2013, 24x30ins, oil on linen
It’s a Girl
It’s a Girl, 2016, 24x30ins, oil on linen
Manuel at Table RGB
Manuel at Table RGB, 2015, 24x26ins, oil on linen
Turquoise Moretti Vase
Turquoise Moretti Vase, 2016, 24x28ins, oil on linen